Aktualności

Instalujesz, remontujesz, w ELTRANSie kupujesz - zapraszamy do zakupów

Zapraszamy do udziału w promocjach przygotowanych dla Państwa w maju. Każdy klient, który odwiedzi nasz punkt handlowy w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 11 podając hasło:
INSTALUJESZ, REMONTUJESZ W ELTRANSie KUPUJESZ po dokonaniu zakupów otrzyma od nas prezent w postaci LATARKI LED. Natomiast po wypełnieniu ankiety ma szanse na wygranie nagrody głównej!
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu!
Promocja trwa do 31.05.2016 r.
REGULAMIN KONKURSU
Instalujesz, remontujesz w ELTRANSie kupujesz
§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się  konkurs „Instalujesz, remontujesz
w ELTRANSie kupujesz” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin („Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
3.  Organizatorem i fundatorem nagród w postaci:                                                         
- usługa elektryka do 400zł
- weekend w Ustroniu
- nagroda rzeczowa PROXI LIGHT                                                                                
jest Hurtownia elektryczna ELTRANS z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 11, kod pocztowy: 41-506, zwany dalej „Organizatorem”.
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 01.05.2016 do 01.06.2016 roku.
5. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wypełnienia ankiety i zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu.
6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego wszystkich uczestników.

§ 2 Udział w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne
z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Podpisując ankietę konkursową uczestnicy
1) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie internetowym www.eltrans.pl.
2) podając adres e-mail wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o konkursie oraz informacji handlowych Organizatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1202 z późn. zm.);
                                                                                                                                                                    
§ 3 Przebieg Konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział klienci Organizatora (konsumenci), którzy prawidłowo wypełnią ankietę konkursową, którą można otrzymać w kasie w Hurtowni Organizatora.
2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wypełnienie ankiety. Prawidłowo wypełnione ankiety konkursowe wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) należy wrzucić do specjalnie oznakowanej skrzynki w sklepie Organizatora w okresie trwania konkursu.
3. Konkurs rozstrzygnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa, która wyłoni zwycięzcę.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 01.06.2016.
5. Nagrodami w Konkursie są:                                                                                        
- usługa elektryka do 400zł
- weekend w Ustroniu
- nagroda rzeczowa PROXI LIGHT
6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
7. Lista zwycięzców zostanie opublikowana dnia 01.06.2016 na stronie internetowej www.eltrans.pl.
8. Zwycięzcy zostaną poinformowani o otrzymaniu prawa do nagrody drogą telefoniczną w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu.
9. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie bądź nie skontaktował  się  w terminie 30 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej jego prawo do nagrody wygasa.

§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu należy składać na piśmie wraz
z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: ELTRANS ul. Inwalidzka 11 41-500 Chorzów, w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu – osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku
o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminów nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.
§ 6 Postanowienia Końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz
w serwisie www.eltrans.pl.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminów. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.05.2016 r.


wróć do aktualności

Szybki kontakt

ELTRANS Sp. z o.o.
ul. Inwalidzka 11
41-506 Chorzów
 
Zadzwoń do nas:
32 349 50 50
32 349 50 31
Napisz do nas:
info@eltrans.pl


Należymy do
 

Oferta

Zainteresowany? Zapoznaj się z naszą ofertą handlową

Sklep on-line

Nie czekaj! Już dziś kup produkty dostępne w sklepie on-line!
" title="" class="more">